حساب کاربری

اختیار خرید ضستا7016
سررسید: 1402/7/12 روز باقی مانده: 8 روز اعمال: 1,500
وجه تضمین 201,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,306
نوسان پذیری 25.00 ارزش معاملات 371,714,000 بلک شولز 0
O/I OTM ارزش زمانی 1 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,501 موقعیت های باز 1,161,633 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 14.46 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 47328.20

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
91 89,209 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
2 110,726 113
3 41,308 42
4 39,200 41
5 11,960 12
6 17,000 17
اهرم خرید 1306.0 اهرم فروش 653.0
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 46.39 نوسان پدیری ضمنی فروش 52.73

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

252,332

حجم خرید حقوقی:

72,792

حجم فروش حقیقی:

210,124

حجم فروش حقوقی:

115,000

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
1 3,850 1,308
3 209,073 1,307
29 7,358,513 1,306
28 660,523 1,305
10 381,418 1,304
قیمت حجم تعداد
1,309 940,742 15
1,310 2,637,734 51
1,311 477,743 16
1,312 345,134 20
1,313 164,980 11
آخرین قیمت 1,308
قیمت پایانی ( % -0.07 )         1,306
قیمت دیروز 1,307
اولین قیمت 1,301
بازه روز 1,298 ~ 1,317
بازه مجاز 1,242.0 ~ 1,372.0
تعداد معاملات 4,909
ارزش معاملات 432,632,891,624
حجم معاملات 331,325,375
حجم مبنا 91,116,173
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس تهران
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 2,136,633.57 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 180
P/E 7.25
بازدهی یک هفته 1
بازدهی سه ماهه -9

وضعیت اختیار ضستا7016

وضعیت سهم شستا

نمودار ضستا7016

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری ضستا7016

تعداد موقعیت های باز ضستا7016