حساب کاربری

اختیار خرید ضخود9013
سررسید: 1402/9/8 روز باقی مانده: -88 روز اعمال: 2,200
وجه تضمین 1,028,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,540
نوسان پذیری 24.00 ارزش معاملات 17,083,964,000 بلک شولز 0
O/I ITM ارزش زمانی -24 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,628 موقعیت های باز 193,495 دلتا 0.0
تتا 0.0 رو 0.0 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -1.93 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 976.93

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 826 420
1 10 101
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
479 75 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 6.31 اهرم فروش 5.54
فاصله تا بلک شولز خرید 0.0 فاصله تا بلک شولز فروش 0.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

31,906

حجم خرید حقوقی:

8,533

حجم فروش حقیقی:

40,439

حجم فروش حقوقی:

0

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
1 80,000 2,524
3 149,899 2,517
1 31,500 2,516
5 25,716 2,515
2 16,886 2,514
قیمت حجم تعداد
2,524 225,000 2
2,525 58,737 4
2,526 5,000 1
2,528 58,700 1
2,529 100,000 2
آخرین قیمت 2,520
قیمت پایانی ( % -2.71 )         2,540
قیمت دیروز 2,611
اولین قیمت 2,597
بازه روز 2,495 ~ 2,597
بازه مجاز 2,481.0 ~ 2,741.0
تعداد معاملات 7,190
ارزش معاملات 809,557,185,946
حجم معاملات 318,782,321
حجم مبنا 45,959,403
بازدهی یک ماهه 4
نوع بازار بورس
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 766,206.41 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 33 %
EPS -1,401
P/E -1.81
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 11

وضعیت اختیار ضخود9013

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود9013

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود9013

تعداد موقعیت های باز ضخود9013