حساب کاربری

اختیار خرید ضترو7000
سررسید: 1402/7/26 روز باقی مانده: 22 روز اعمال: 7,000
وجه تضمین 6,955,000 نام دارایی پایه پتروآگاه قیمت دارایی پایه 11,210
نوسان پذیری 100.00 ارزش معاملات 0 بلک شولز 4,334
O/I ITM ارزش زمانی 465 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 11,655 موقعیت های باز 3,500 دلتا 0.98
تتا -8.18 رو 4.01 وگا 1.19
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -3.31 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) -42.76

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 10 4,020
1 20 3,990
1 30 3,960
1 40 3,930
1 50 3,900
قیمت حجم تعداد
4,640 20 1
4,670 30 1
4,700 40 1
4,730 50 1
4,760 60 1
اهرم خرید 2.79 اهرم فروش 2.42
فاصله تا بلک شولز خرید -7.48 فاصله تا بلک شولز فروش 6.82
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 189.79

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

0

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

0

حجم فروش حقوقی:

0

نماد پتروآگاه

تعداد حجم قیمت
1 984,319 11,190
3 1,001,100 11,180
5 1,002,756 11,170
4 1,046,100 11,160
8 1,263,051 11,150
قیمت حجم تعداد
11,200 135,986 7
11,210 87,986 4
11,220 105,000 3
11,230 591,735 4
11,240 378,138 11
آخرین قیمت 11,190
قیمت پایانی ( % 0.18 )         11,210
قیمت دیروز 11,190
اولین قیمت 11,140
بازه روز 11,090 ~ 11,270
بازه مجاز 10,080.0 ~ 12,300.0
تعداد معاملات 1,939
ارزش معاملات 1,353,928,398,930
حجم معاملات 120,747,930
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 3
نوع بازار بورس تهران
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س پتروشيمي آگاه-بخشي
ارزش بازار 5,605.00 B
تعداد کل سهام 500.00 M
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 1
بازدهی سه ماهه -7

وضعیت اختیار ضترو7000

وضعیت سهم پتروآگاه

نمودار ضترو7000

نمودار نماد پتروآگاه

ارزش معاملات نماد پتروآگاه

ورود پول حقیقی نماد پتروآگاه

نوسان پذیری ضترو7000

تعداد موقعیت های باز ضترو7000