حساب کاربری

اختیار خرید ضخود8019
سررسید: 1402/8/3 روز باقی مانده: 29 روز اعمال: 2,800
وجه تضمین 810,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,881
نوسان پذیری 35.00 ارزش معاملات 7,276,512,000 بلک شولز 199
O/I ITM ارزش زمانی 129 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 3,010 موقعیت های باز 237,526 دلتا 0.72
تتا -3.19 رو 1.49 وگا 2.74
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 4.35 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 70.92

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
3 469 210
1 1 209
1 100 208
1 10 204
1 1,000 202
قیمت حجم تعداد
237 100 1
240 100 1
241 56 1
246 65 1
247 36 1
اهرم خرید 13.72 اهرم فروش 12.16
فاصله تا بلک شولز خرید 5.47 فاصله تا بلک شولز فروش 19.03
نوسان پدیری ضمنی خرید 38.91 نوسان پدیری ضمنی فروش 48.31

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

31,213

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

21,963

حجم فروش حقوقی:

9,250

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
13 1,895,822 2,857
4 409,677 2,856
4 30,000 2,855
6 1,838,630 2,854
1 1,762 2,853
قیمت حجم تعداد
2,860 21,288 1
2,862 554,280 3
2,864 196,980 3
2,867 4,980 1
2,869 10,700 4
آخرین قیمت 2,857
قیمت پایانی ( % -1.26 )         2,881
قیمت دیروز 2,918
اولین قیمت 2,910
بازه روز 2,857 ~ 2,928
بازه مجاز 2,773.0 ~ 3,063.0
تعداد معاملات 6,458
ارزش معاملات 699,231,301,718
حجم معاملات 242,682,592
حجم مبنا 39,867,110
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 869,071.13 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 36 %
EPS -1,298
P/E -2.21
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضخود8019

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود8019

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود8019

تعداد موقعیت های باز ضخود8019