حساب کاربری

اختیار خرید ضخود8018
سررسید: 1402/8/3 روز باقی مانده: 29 روز اعمال: 2,600
وجه تضمین 968,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,881
نوسان پذیری 35.00 ارزش معاملات 313,252,075,000 بلک شولز 355
O/I ITM ارزش زمانی 87 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,968 موقعیت های باز 2,103,528 دلتا 0.91
تتا -2.67 رو 1.8 وگا 1.34
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 2.96 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 44.30

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 22 368
1 506 366
1 7 365
1 1,000 364
3 285 363
قیمت حجم تعداد
369 100 1
370 206 1
371 200 1
372 290 3
375 2,000 2
اهرم خرید 7.83 اهرم فروش 7.81
فاصله تا بلک شولز خرید 3.7 فاصله تا بلک شولز فروش 3.99
نوسان پدیری ضمنی خرید 43.4 نوسان پدیری ضمنی فروش 43.95

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

779,237

حجم خرید حقوقی:

15,500

حجم فروش حقیقی:

791,383

حجم فروش حقوقی:

3,354

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
13 1,895,822 2,857
4 409,677 2,856
4 30,000 2,855
6 1,838,630 2,854
1 1,762 2,853
قیمت حجم تعداد
2,860 21,288 1
2,862 554,280 3
2,864 196,980 3
2,867 4,980 1
2,869 10,700 4
آخرین قیمت 2,857
قیمت پایانی ( % -1.26 )         2,881
قیمت دیروز 2,918
اولین قیمت 2,910
بازه روز 2,857 ~ 2,928
بازه مجاز 2,773.0 ~ 3,063.0
تعداد معاملات 6,458
ارزش معاملات 699,231,301,718
حجم معاملات 242,682,592
حجم مبنا 39,867,110
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 869,071.13 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 36 %
EPS -1,298
P/E -2.21
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضخود8018

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود8018

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود8018

تعداد موقعیت های باز ضخود8018