حساب کاربری

اختیار خرید ضخود8020
سررسید: 1402/8/3 روز باقی مانده: 29 روز اعمال: 3,000
وجه تضمین 639,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,881
نوسان پذیری 35.00 ارزش معاملات 10,598,630,000 بلک شولز 92
O/I OTM ارزش زمانی 139 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 3,139 موقعیت های باز 468,809 دلتا 0.45
تتا -2.94 رو 0.96 وگا 3.22
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 8.65 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 184.04

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 330 132
1 100 130
2 601 129
3 1,193 128
1 1 126
قیمت حجم تعداد
139 38 1
140 72 2
141 100 1
143 181 5
144 31 2
اهرم خرید 21.83 اهرم فروش 20.73
فاصله تا بلک شولز خرید 43.88 فاصله تا بلک شولز فروش 51.51
نوسان پدیری ضمنی خرید 47.49 نوسان پدیری ضمنی فروش 49.65

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

48,281

حجم خرید حقوقی:

29,211

حجم فروش حقیقی:

75,992

حجم فروش حقوقی:

1,500

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
13 1,895,822 2,857
4 409,677 2,856
4 30,000 2,855
6 1,838,630 2,854
1 1,762 2,853
قیمت حجم تعداد
2,860 21,288 1
2,862 554,280 3
2,864 196,980 3
2,867 4,980 1
2,869 10,700 4
آخرین قیمت 2,857
قیمت پایانی ( % -1.26 )         2,881
قیمت دیروز 2,918
اولین قیمت 2,910
بازه روز 2,857 ~ 2,928
بازه مجاز 2,773.0 ~ 3,063.0
تعداد معاملات 6,458
ارزش معاملات 699,231,301,718
حجم معاملات 242,682,592
حجم مبنا 39,867,110
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 869,071.13 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 36 %
EPS -1,298
P/E -2.21
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضخود8020

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود8020

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود8020

تعداد موقعیت های باز ضخود8020