حساب کاربری

اختیار خرید ضسپا1002
سررسید: 1402/10/20 روز باقی مانده: 106 روز اعمال: 2,600
وجه تضمین 770,000 نام دارایی پایه خساپا قیمت دارایی پایه 2,431
نوسان پذیری 35.00 ارزش معاملات 131,438,431,000 بلک شولز 206
O/I OTM ارزش زمانی 370 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,970 موقعیت های باز 2,258,758 دلتا 0.58
تتا -1.83 رو 3.49 وگا 5.12
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 24.91 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 115.11

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 10 360
2 56 358
3 442 357
3 417 355
2 80 351
قیمت حجم تعداد
371 1,000 1
372 1,000 1
373 1,050 2
374 1,100 2
375 120 2
اهرم خرید 6.75 اهرم فروش 6.55
فاصله تا بلک شولز خرید 74.91 فاصله تا بلک شولز فروش 80.25
نوسان پدیری ضمنی خرید 65.17 نوسان پدیری ضمنی فروش 67.32

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

344,128

حجم خرید حقوقی:

16,000

حجم فروش حقیقی:

350,093

حجم فروش حقوقی:

10,035

نماد خساپا

تعداد حجم قیمت
2 734,560 2,425
5 329,995 2,424
5 1,624,350 2,423
2 54,000 2,420
2 4,580 2,414
قیمت حجم تعداد
2,429 165,000 2
2,430 400,000 1
2,431 155,000 2
2,432 103,000 2
2,433 143,000 3
آخرین قیمت 2,428
قیمت پایانی ( % 0.24 )         2,431
قیمت دیروز 2,425
اولین قیمت 2,418
بازه روز 2,391 ~ 2,468
بازه مجاز 2,304.0 ~ 2,546.0
تعداد معاملات 2,833
ارزش معاملات 253,559,638,527
حجم معاملات 104,285,020
حجم مبنا 48,800,325
بازدهی یک ماهه 3
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت سايپا
ارزش بازار 475,286.15 B
تعداد کل سهام 195.51 B
سهام شناور 27 %
EPS -781
P/E -3.11
بازدهی یک هفته 1
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضسپا1002

وضعیت سهم خساپا

نمودار ضسپا1002

نمودار نماد خساپا

ارزش معاملات نماد خساپا

ورود پول حقیقی نماد خساپا

نوسان پذیری ضسپا1002

تعداد موقعیت های باز ضسپا1002