حساب کاربری

اختیار خرید ضسپا1000
سررسید: 1402/10/20 روز باقی مانده: 106 روز اعمال: 2,200
وجه تضمین 1,058,000 نام دارایی پایه خساپا قیمت دارایی پایه 2,431
نوسان پذیری 35.00 ارزش معاملات 38,508,862,000 بلک شولز 450
O/I ITM ارزش زمانی 327 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,758 موقعیت های باز 875,985 دلتا 0.86
تتا -1.83 رو 4.77 وگا 2.9
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 16.93 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 71.33

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 1,000 560
1 408 558
1 50 557
1 8 555
1 2 553
قیمت حجم تعداد
560 35 1
565 60 1
569 1,000 1
570 1,194 3
571 35 1
اهرم خرید 4.34 اهرم فروش 4.34
فاصله تا بلک شولز خرید 24.49 فاصله تا بلک شولز فروش 24.49
نوسان پدیری ضمنی خرید 65.28 نوسان پدیری ضمنی فروش 65.28

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

67,830

حجم خرید حقوقی:

808

حجم فروش حقیقی:

46,940

حجم فروش حقوقی:

21,698

نماد خساپا

تعداد حجم قیمت
2 734,560 2,425
5 329,995 2,424
5 1,624,350 2,423
2 54,000 2,420
2 4,580 2,414
قیمت حجم تعداد
2,429 165,000 2
2,430 400,000 1
2,431 155,000 2
2,432 103,000 2
2,433 143,000 3
آخرین قیمت 2,428
قیمت پایانی ( % 0.24 )         2,431
قیمت دیروز 2,425
اولین قیمت 2,418
بازه روز 2,391 ~ 2,468
بازه مجاز 2,304.0 ~ 2,546.0
تعداد معاملات 2,833
ارزش معاملات 253,559,638,527
حجم معاملات 104,285,020
حجم مبنا 48,800,325
بازدهی یک ماهه 3
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت سايپا
ارزش بازار 475,286.15 B
تعداد کل سهام 195.51 B
سهام شناور 27 %
EPS -781
P/E -3.11
بازدهی یک هفته 1
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضسپا1000

وضعیت سهم خساپا

نمودار ضسپا1000

نمودار نماد خساپا

ارزش معاملات نماد خساپا

ورود پول حقیقی نماد خساپا

نوسان پذیری ضسپا1000

تعداد موقعیت های باز ضسپا1000