حساب کاربری

اختیار خرید طستا1215
سررسید: 1402/12/9 روز باقی مانده: 155 روز اعمال: 1,300
وجه تضمین 354,000 نام دارایی پایه شستا قیمت دارایی پایه 1,306
نوسان پذیری 25.00 ارزش معاملات 11,435,436,000 بلک شولز 23
O/I OTM ارزش زمانی -54 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,354 موقعیت های باز 1,036,939 دلتا -0.19
تتا 0.04 رو -1.13 وگا 2.28
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.00 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 0.00

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
4 1,984 53
4 1,900 52
8 1,225 51
2 160 50
2 2 1
قیمت حجم تعداد
56 2,000 2
58 2,234 4
59 100 2
62 1,200 2
63 2,000 4
اهرم خرید 24.64 اهرم فروش 23.32
فاصله تا بلک شولز خرید 125.85 فاصله تا بلک شولز فروش 138.64
نوسان پدیری ضمنی خرید 39.25 نوسان پدیری ضمنی فروش 39.58

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

186,976

حجم خرید حقوقی:

10,000

حجم فروش حقیقی:

86,976

حجم فروش حقوقی:

110,000

نماد شستا

تعداد حجم قیمت
1 3,850 1,308
3 209,073 1,307
29 7,358,513 1,306
28 660,523 1,305
10 381,418 1,304
قیمت حجم تعداد
1,309 940,742 15
1,310 2,637,734 51
1,311 477,743 16
1,312 345,134 20
1,313 164,980 11
آخرین قیمت 1,308
قیمت پایانی ( % -0.07 )         1,306
قیمت دیروز 1,307
اولین قیمت 1,301
بازه روز 1,298 ~ 1,317
بازه مجاز 1,242.0 ~ 1,372.0
تعداد معاملات 4,909
ارزش معاملات 432,632,891,624
حجم معاملات 331,325,375
حجم مبنا 91,116,173
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس تهران
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
ارزش بازار 2,136,633.57 B
تعداد کل سهام 1,636.01 B
سهام شناور 13 %
EPS 180
P/E 7.25
بازدهی یک هفته 1
بازدهی سه ماهه -9

وضعیت اختیار طستا1215

وضعیت سهم شستا

نمودار طستا1215

نمودار نماد شستا

ارزش معاملات نماد شستا

ورود پول حقیقی نماد شستا

نوسان پذیری طستا1215

تعداد موقعیت های باز طستا1215