حساب کاربری

اختیار خرید ضخود7093
سررسید: 1402/7/5 روز باقی مانده: 1 روز اعمال: 2,800
وجه تضمین 663,000 نام دارایی پایه خودرو قیمت دارایی پایه 2,881
نوسان پذیری 35.00 ارزش معاملات 42,883,810,000 بلک شولز 85
O/I ITM ارزش زمانی -18 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 2,863 موقعیت های باز 400,808 دلتا 0.95
تتا -5.05 رو 0.07 وگا 0.16
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -2.07 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) -99.95

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
8 5,165 34
1 75 22
1 500 21
1 500 20
1 500 15
قیمت حجم تعداد
34 6,000 6
54 1,000 1
56 2,000 2
66 3,002 4
67 40 1
اهرم خرید 84.74 اهرم فروش 84.74
فاصله تا بلک شولز خرید -59.77 فاصله تا بلک شولز فروش -59.77
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

545,561

حجم خرید حقوقی:

10,250

حجم فروش حقیقی:

505,511

حجم فروش حقوقی:

50,300

نماد خودرو

تعداد حجم قیمت
13 1,895,822 2,857
4 409,677 2,856
4 30,000 2,855
6 1,838,630 2,854
1 1,762 2,853
قیمت حجم تعداد
2,860 21,288 1
2,862 554,280 3
2,864 196,980 3
2,867 4,980 1
2,869 10,700 4
آخرین قیمت 2,857
قیمت پایانی ( % -1.26 )         2,881
قیمت دیروز 2,918
اولین قیمت 2,910
بازه روز 2,857 ~ 2,928
بازه مجاز 2,773.0 ~ 3,063.0
تعداد معاملات 6,458
ارزش معاملات 699,231,301,718
حجم معاملات 242,682,592
حجم مبنا 39,867,110
بازدهی یک ماهه 2
نوع بازار بورس تهران
گروه خودرو و ساخت قطعات
نام شرکت ايران خودرو
ارزش بازار 869,071.13 B
تعداد کل سهام 301.66 B
سهام شناور 36 %
EPS -1,298
P/E -2.21
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 0

وضعیت اختیار ضخود7093

وضعیت سهم خودرو

نمودار ضخود7093

نمودار نماد خودرو

ارزش معاملات نماد خودرو

ورود پول حقیقی نماد خودرو

نوسان پذیری ضخود7093

تعداد موقعیت های باز ضخود7093