حساب کاربری

اختیار خرید ضدی1107
سررسید: 1402/11/18 روز باقی مانده: 134 روز اعمال: 1,300
وجه تضمین 385,000 نام دارایی پایه دی قیمت دارایی پایه 1,129
نوسان پذیری 40.00 ارزش معاملات 5,644,236,000 بلک شولز 94
O/I OTM ارزش زمانی 185 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,485 موقعیت های باز 578,020 دلتا 0.5
تتا -0.79 رو 1.72 وگا 2.73
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 36.72 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 134.41

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 273 183
2 1,018 182
1 2 181
4 617 180
3 52 179
قیمت حجم تعداد
188 197 1
189 100 1
192 24 1
193 151 1
195 559 2
اهرم خرید 6.17 اهرم فروش 6.01
فاصله تا بلک شولز خرید 95.13 فاصله تا بلک شولز فروش 100.46
نوسان پدیری ضمنی خرید 75.41 نوسان پدیری ضمنی فروش 76.54

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

30,205

حجم خرید حقوقی:

40

حجم فروش حقیقی:

28,529

حجم فروش حقوقی:

1,716

نماد دی

تعداد حجم قیمت
1 100,000 1,127
17 1,142,556 1,126
43 4,996,855 1,125
5 131,690 1,124
3 63,841 1,123
قیمت حجم تعداد
1,128 275,386 2
1,129 515,253 5
1,130 951,009 12
1,131 900,000 5
1,132 1,315,000 9
آخرین قیمت 1,128
قیمت پایانی ( % 0.17 )         1,129
قیمت دیروز 1,127
اولین قیمت 1,120
بازه روز 1,114 ~ 1,140
بازه مجاز 1,071.0 ~ 1,183.0
تعداد معاملات 4,868
ارزش معاملات 216,307,454,362
حجم معاملات 191,656,605
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 5
نوع بازار فرابورس
گروه بانکها و موسسات اعتباری
نام شرکت بانك دي
ارزش بازار 152,415.00 B
تعداد کل سهام 135.00 B
سهام شناور 0 %
EPS -367
P/E -3.07
بازدهی یک هفته 3
بازدهی سه ماهه -3

وضعیت اختیار ضدی1107

وضعیت سهم دی

نمودار ضدی1107

نمودار نماد دی

ارزش معاملات نماد دی

ورود پول حقیقی نماد دی

نوسان پذیری ضدی1107

تعداد موقعیت های باز ضدی1107